Уроци по английски език онлайн безплатно

Ниво - Elementary

Урок 1

Изречението в английския език. Лични и притежателни местоимения. Глагол to be. Число на съществителни.

Тема 1 Основни граматически понятия

Упражнение

Тема 2 Лични и притежателни местоимения

Упражнение

Тема 3 Структура на изречението. Словоред в положителните и отрицателните изречения

Упражнение

Тема 4 Словоред във въпросителното изречение.

Упражнение

Тема 5 Глагола to be в сегашно време. Кратки форми на глагола to be.

Упражнение